• Select your language:
 • English
 • French
 • German
 • Dutch

PETA en haar Europese zusterorganisaties worden ondersteund door miljoenen zorgzame en toegewijde pleitbezorgers voor dierenrechten over de hele EU en hebben aanzienlijke invloed binnen de dierenwelzijns-, wetenschappelijke en regelgevende gemeenschappen. Hieronder vindt u informatie voor pleitbezorgers voor dieren en beleidsmakers, waarvan we hopen dat ze ons zullen helpen bij het bevorderen van effectieve en humane wetenschap.

REACH: de verordening betreffende Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van Chemische Stoffen

In 2006 heeft de Europese Unie wetgeving inzake de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van Chemische Stoffen (REACH) ingevoerd om de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu en de bevordering van proefdiervrije testmethoden te waarborgen. De verordening vereist dat bedrijven informatie verstrekken over de gezondheidseffecten en milieugevaren van bijna elke chemische stof die in Europa wordt gebruikt. Als ze nog niet over de vereiste gegevens beschikken, eist REACH vaak dat ze nieuwe tests op dieren uitvoeren.

Met het oog op de tweede evaluatie van de verordening door de Europese Commissie, de REACH REFIT-evaluatie, gepubliceerd op 8 maart 2018, beschrijven we drie belangrijke kwesties en de actie die u kunt ondernemen.

Sleutelfiguren:

 • Europese Commissie
 • Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
 • nationale autoriteiten

De verordening en de tests

Naar aanleiding van officiële rapporten schat PETA dat in 2016 al meer dan 1 miljoen dieren in tests zijn gebruikt om aan de REACH-gegevensvereisten te voldoen, en de meeste chemicaliën moeten nog moeten geregistreerd. Die tests omvatten pijnlijke huid- en oogtests, waarbij dieren werden onderworpen aan pijn en leed voordat ze werden gedood, ondanks het feit dat er betrouwbare proefdiervrije methoden bestaan.

Bedrijven die chemische stoffen produceren of importeren in kleine hoeveelheden (1 tot 100 ton per jaar) moeten hun stoffen vóór 31 mei 2018 registreren. ECHA schat dat tot wel 25.000 stoffen zullen worden geregistreerd. Dit is drie keer meer dan voor een van de vorige deadlines in 2010 en 2013, wat betekent dat er tegen die tijd miljoenen dieren hebben geleden en zijn overleden.

rats in inhalation tubes

Om nieuwe tests op dieren zoveel mogelijk te beperken, bevat REACH een aantal specifieke maatregelen en algemene bepalingen om de verwaarde dat proeven op dieren alleen als laatste redmiddel moeten worden uitgevoerd, vast te stellen en te handhaven.

Alle dierproeven gedaan onder REACH in de EU-lidstaten moeten worden uitgevoerdin overeenstemming met de Europese Richtlijn 2010/63/EU betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. De richtlijn bepaalt dat dierproeven niet mogen worden uitgevoerd als de resultaten kunnen worden verkregen door een andere wetenschappelijk geldige methode.

Om vermijdbare experimenten met dieren te helpen voorkomen, moeten EU-lidstaten, ECHA en de Europese Commissie actief proefdiervrije methoden bevorderen.

Alternatieve methoden die geen dieren gebruiken

 • Bewijskracht
 • ‘Read-across’
 • Proefdiervrije laboratoriumtests
 • Computermodellen

KOM IN ACTIE: Dring er bij de nationale bevoegde autoriteiten op aan om proefdiervrije methoden te bevorderen.

Neem alstublieft contact op met de bevoegde autoriteiten in uw land en ontdek hoe zij werken om ervoor te zorgen dat dieren enkel en alleen als laatste redmiddel worden gebruikt en dat, waar mogelijk, alternatieve methoden worden gekozen. Nationale contactpunten zijn hier te vinden voor REACH en hier voor Richtlijn 2010/63/EU.

Handhaving van de ‘laatste redmiddel’-voorwaarde

rabbit behind bars

Verslagen gepubliceerd door ECHA over het gebruik van alternatieven voor dierproeven voor de REACH-verordening in 2011, 2014, en 2017 bevestigen onze aloude bezorgdheid dat tests op dieren blijven plaatsvinden zonder voorafgaande uitvoering van de relevante in vitro tests en dat vermijdbare tests op dieren worden uitgevoerd ondanks de beschikbaarheid van proefdiervrije methoden.

Benaderingen van de handhaving van REACH verschillen van lidstaat tot lidstaat en de ‘laatste redmiddel’-voorwaarde wordt niet als een prioriteit voor handhaving beschouwd. Dit gebrek aan harmonisatie is zorgwekkend, niet alleen omdat een van de doelstellingen van REACH is het bevorderen van alternatieve methoden voor gevarenbeoordeling, maar ook omdat de Europese Ombudsman, naar aanleiding van een klacht van PETA, verklaarde dat het de verantwoordelijkheid van de lidstaten is om onderzoeken en sancties op te leggen voor niet-naleving van de bepalingen van REACH.

Lidstaten moeten passende sancties toepassen die doeltreffend en evenredig zijn en bedrijven ervan weerhouden om de voorwaarde van ‘laatste redmiddel’ te schenden. Het is niet genoeg om registranten te herinneren aan hun REACH-verplichtingen, en onwetendheid met de wet is geen acceptabel excuus.

BEWIJS: Het falen om potentieel vermijdbare dierproeven te onderzoeken

ECHA bracht de nationale handhavingsautoriteiten op de hoogte van 121 gevallen van potentiële niet-naleving van de verplichting van de registrant om een testvoorstel in te dienen voordat een dierstudie werd uitgevoerd. Maar minder dan de helft van de gecontacteerde lidstaten verstrekte het agentschap feedback. Een geval van niet-naleving werd bevestigd en bij een ander geval had mogelijk handhaving kunnen worden afgedwongen als de termijn voor het inleiden van de procedure niet was verstreken. Het rapport vermeldt beschamend dat Duitse nationale wetten geen sancties toestaan met betrekking tot deze specifieke schendingen.

KOM IN ACTIE: Zorg ervoor dat EU-lidstaten passende straffen opleggen voor overtredingen van de REACH-verordening met betrekking tot dierproeven.

Lidstaten worden geadviseerd in overweging 122 van REACH dat: “[o]m de transparantie, onpartijdigheid en consistentie in het niveau van handhavingsactiviteiten door de lidstaten te waarborgen, het noodzakelijk is dat de lidstaten een passend kader opzetten voor sancties met het oog op het opleggen van doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties voor niet-naleving, aangezien niet-naleving kan leiden tot schade aan de menselijke gezondheid en het milieu.” Neem contact op met de handhavingsautoriteiten voor zowel REACH als Richtlijn 2010/63/EU in uw land en dring er bij hen op aan grondig onderzoek te doen naar mogelijke niet-naleving van de ‘laatste redmiddel’-voorwaarde en om passende sancties in te voeren.

De REACH REFIT-evaluatie

De REACH-verordening schrijft voor dat om de vijf jaar een evaluatie moet plaatsvinden om de voortgang bij het behalen van de doelstellingen te volgen. Het doel van de beoordeling, in combinatie met de geschiktheidscheck van de meest relevante chemicaliënwetgeving, is om informatie te verstrekken die de nodige aanpassingen helpt identificeren en aanbevelingen voor te stellen om de uitvoering van de verordening te verbeteren. Een link naar de REACH REFIT-evaluatie wordt hier gegeven.

Teleurstellend genoeg is de Europese Commissie er niet in geslaagd deze kans te grijpen voor Europa om de wereld te leiden in vooruitstrevende en innovatieve wetenschap door het beëindigen van wrede dierproeven en het accepteren van geavanceerde proefdiervrije onderzoeksmethoden. Hoewel het REFIT-rapport en het begeleidende Commission Staff Working Document melding maken van een aantal tekortkomingen met betrekking tot het vermijden van dierproeven, zijn er geen concrete maatregelen voorgesteld om deze punten aan te pakken. Bovendien zijn er ongegronde negatieve beweringen gedaan over de waarde van niet-dierlijke gegevens en is een misleidende conclusie gerapporteerd betreffende een besluit van de Europese Ombudsman met betrekking tot het testen van ingrediënten voor cosmetische producten; de Ombudsman was het niet eens met de Commissie dat ingrediënten voor cosmetische producten konden worden getest voor de doeleinden van REACH, maar waren in plaats daarvan terughoudend over de kwestie.

Neem alstublieft contact met ons op om het REACH REFIT-rapport in meer detail te bespreken. Onze adviseurs op het gebied van wetenschapsbeleid zijn beschikbaar voor vergaderingen.

Als onderdeel van het consultatieproces van belanghebbenden heeft het PETA International Science Consortium Ltd. haar bezorgdheid geuit met betrekking tot de prioriteitstelling door ECHA van willekeurige deadlines boven dierenlevens, de terughoudendheid van het bureau om proefdiervrije methoden te accepteren en de onevenredige vraag naar tests voor cosmetica-ingrediënten. U kunt de standpuntnota van het Consortium hier lezen met daarin aanbevelingen om het functioneren van REACH te verbeteren.

Meer dan 100.000 mensen eisen dat Europa het voortouw neemt in proefdiervrije wetenschap

Na het horen van de REACH REFIT-evaluatie hebben meer dan 100.000 medelevende supporters van PETA en haar internationale zusterorganisaties een open brief ondertekend aan de Commissie en aan ECHA, waarin wordt geëist dat Europa een wereldleider wordt in progressieve en innovatieve wetenschap door het beëindigen van wrede experimenten op dieren en het accepteren van innovatieve, proefdiervrije onderzoeksmethoden. Deze open brief is ter overweging voorgelegd aan de Commissie Verzoekschriften van het Europees Parlement (verzoekschrift nr. 0947/2017). Bekijk de brief en details van ons verzoekschrift hier.

KOM IN ACTIE: Eis implementatie van REACH om de wereld te leiden in vooruitstrevende en innovatieve wetenschap, door wrede dierproeven te beëindigen en prioriteit te geven aan geavanceerde, proefdiervrije onderzoeksmethoden.

PETA ondersteunt het principe om ervoor te zorgen dat de chemicaliën waaraan we dagelijks worden blootgesteld, niet schadelijk zijn voor onze gezondheid of het milieu. Zolang REACH vertrouwt op dierproeven, zal dat doel echter nooit worden bereikt. Verlichte wetenschappers en regelgevers over de hele wereld erkennen dat dierproeven niet alleen onethisch zijn, maar ook niet werken. Hoewel er in het kader van REACH enkele stappen zijn ondernomen om te voorkomen dat onnodige, dubbele tests worden uitgevoerd, is het duidelijk dat vermijdbare tests nog steeds voortkomen. Het is van cruciaal belang dat we er absoluut zeker van zijn dat elke gelegenheid om dierproeven te vermijden voor de naleving van REACH wordt genomen.

Uiteindelijk moet Europa de overgang maken naar chemische wetgeving die gebaseerd is op 21e eeuwse proefdiervrije toxicologische tests, die het concurrentievermogen van de chemische sector verbeteren, terwijl ze een betere bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu waarborgen en dierenleed verminderen.

guinea-pig-in-hand

Photo credit: Mouse image in top banner: ©iStock.com/Farinosa