Des « animaux » dansent devant le Parlement pour demander la fin des tests sur les animaux / Dansende ‘dieren’ neergestreken bij het Parlement om op te roepen tot stopzetting van dierproeven

Des « animaux » dansent devant le Parlement pour demander la fin des tests sur les animaux

Bruxelles – Aujourd’hui, un groupe d ‘« animaux » costumés se sont donnés en spectacle devant le Parlement en dansant sur la chanson de Lene Lovich et Nina Hagen « Don’t Kill the Animals » (« Ne tuez pas les animaux »). Des soutiens de PETA ainsi que des associations belges GAIA, Animal Rights et bien d’autres ont encouragé les députés européens (MPE) à se prendre en photo avec les « animaux » tout en appelant les spectateurs curieux à signer l’initiative citoyenne européenne « Save Cruelty Free Cosmetics » (ICE), une campagne appelant l’Union européenne (UE) à éliminer progressivement les tests sur les animaux.

Des photos de l’action sont disponibles ici.

« Une majorité de citoyens européens sont d’accord : “Ne tuez pas les animaux” dans des expériences archaïques et cruelles », déclare Dr Julia Baines, responsable de la politique scientifique de PETA. « PETA appelle tout le monde à aider à épargner la vie d’animaux sensibles et à orienter l’UE vers un avenir compatissant en signant l’ICE. »

En 2017, plus de 9 millions de souris, rats, poissons, chiens et autres animaux ont été utilisés pour la première fois dans des expériences cruelles et d’autres procédures scientifiques dans l’UE. La majorité de ces tests ne permettent pas de prédire de manière fiable les résultats chez l’humain, mais les animaux peuvent légalement être empoisonnés ; privés de nourriture, d’eau ou de sommeil ; soumis à une détresse psychologique ; délibérément infectés par des maladies ; soumis à des lésions cérébrales ; paralysés ; exposés à des irritants cutanés ou oculaires ; brûlés ; gazés ; gavés ; électrocutés ; et tués.

PETA, dont la devise dit notamment que « les animaux ne nous appartiennent pas et [que] nous n’avons pas à leur faire subir la moindre forme de maltraitance », s’oppose au spécisme, idéologie postulant une fausse supériorité de l’humain sur les autres animaux. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de PETA ou suivez les dernières actualités de l’association sur FacebookTwitter ou Instagram.

Contact:

Anissa Putois +33 6 03 70 21 93 ; [email protected]

Remarque à la rédaction :

L’initiative citoyenne européenne « Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing » a été lancée par Cruelty Free Europe, la Coalition européenne pour mettre fin à l’expérimentation animale, Eurogroup for Animals, Humane Society International Europe et PETA.

L’ICE appelle les législateurs à réparer la promesse non tenue d’une Europe dans laquelle les animaux ne souffrent plus et ne meurent plus pour les cosmétiques, à la transformation de la réglementation européenne sur les produits chimiques sans l’ajout de nouveaux tests sur les animaux et à la mise en place d’un plan visant à mettre fin à toute expérimentation animale.

Une ICE est un mécanisme officiel permettant aux citoyens de l’UE de demander une action législative sur des questions qui sont importantes pour eux, et pour réussir, elle nécessite le soutien d’un million de citoyens de l’UE.

 

#

 

Dansende ‘dieren’ neergestreken bij het Parlement om op te roepen tot stopzetting van dierproeven

Brussel – Vandaag heeft een groep verklede ‘dieren’ voor het Parlement voor opschudding gezorgd terwijl ze meedansten met het lied ‘Don’t Kill the Animals’ van Lene Lovich en Nina Hagen. Aanhangers van PETA en van de Belgische organisaties GAIA, Animal Rights en vele andere moedigden leden van het Europees Parlement aan om met de ‘dieren’ te poseren en spoorden nieuwsgierige toeschouwers aan om het Europees burgerinitiatief (EBI) ‘Voor cosmetica zonder dierenleed’ te ondertekenen, een campagne die de Europese Unie (EU) oproept om dierproeven uit te faseren.

Foto’s van de actie zijn hier beschikbaar.

 “Een meerderheid van de Europese burgers is het eens: dieren zouden niet gedood moeten worden in archaïsche en wrede experimenten,” zegt Dr Julia Baines, science policy manager van PETA. “PETA roept iedereen op om te helpen de levens van gevoelige dieren te sparen en de EU richting een compassievolle toekomst te sturen door het EBI te ondertekenen.”

In 2017 werden er in de EU meer dan 9 miljoen muizen, ratten, vissen, honden en andere dieren voor de eerste keer gebruikt in wrede experimenten en andere wetenschappelijke ingrepen. Het merendeel van deze proeven slaagt er niet in betrouwbare resultaten bij mensen te voorspellen, maar toch mogen dieren worden vergiftigd; van voedsel, water of slaap worden beroofd; aan psychologisch leed worden blootgesteld; opzettelijk met ziekten worden besmet; hersenbeschadigingen worden toegebracht; verlamd worden; aan huid- of oogirriterende stoffen worden blootgesteld; worden verbrand en vergast; onder dwang worden gevoed; en worden geëlektrocuteerd en gedood.

PETA – wiens motto deels luidt: “dieren zijn niet van ons om op welke manier dan ook te mishandelen” – verzet zich tegen het speciësisme, een wereldbeeld waarin de mens centraal staat. Bezoek voor meer informatie PETA.org.uk of volg de groep op FacebookTwitter of Instagram.

Contact:

Anissa Putois +33 6 03 70 21 93 ; [email protected]

 

Noot voor de redactie:

Het Europees burgerinitiatief ‘Voor cosmetica zonder dierenleed – maak Europa dierproefvrij’ is opgezet door Cruelty Free Europe, de European Coalition to End Animal Experimentation, Eurogroup for Animals, Humane Society International Europe en PETA.

Het EBI roept wetgevers op de verbroken belofte van een Europa waarin dieren niet langer lijden en sterven voor cosmetica te herstellen, de EU-regelgeving voor chemische stoffen om te vormen zonder nieuwe dierproeven toe te voegen en een plan op te stellen om een einde te maken aan alle dierproeven.

Een EBI is een formeel mechanisme dat EU-burgers in staat stelt op te roepen tot wetswijzigingen met betrekking tot kwesties die voor hen van belang zijn, en om te slagen moet het de steun krijgen van 1 miljoen EU-burgers.

 

#

 

Dancing ‘Animals’ Descend on Parliament to Call For End to Animal Testing

Brussels – Today, a pack of costumed “animals” raised a ruckus outside Parliament as they grooved to Lene Lovich and Nina Hagen’s song “Don’t Kill the Animals”. Supporters of PETA as well as Belgian organisations GAIA, Animal Rights, and many more encouraged Members of European Parliament (MEPs) to pose with the “animals” while urging curious spectators to sign the “Save Cruelty Free Cosmetics” European citizens’ initiative (ECI), a campaign calling on the European Union (EU) to phase out animal testing.

Photos from the action are available here.

“A majority of European citizens agree: ‘Don’t Kill the Animals’ in archaic and cruel experiments,” says PETA Science Policy Manager Dr Julia Baines. “PETA is calling on everyone to help spare sensitive animals’ lives and direct the EU towards a compassionate future by signing the ECI.”

In 2017, over 9 million mice, rats, fish, dogs, and other animals were used for the first time in cruel experiments and other scientific procedures in the EU. The majority of these tests fail to predict reliable results in humans, yet animals may legally be poisoned; deprived of food, water, or sleep; subjected to psychological distress; deliberately infected with diseases; subjected to brain damage; paralysed; exposed to skin or eye irritants; burned; gassed; force-fed; electrocuted; and killed.

PETA – whose motto reads, in part, that “animals are not ours to abuse in any way” – opposes speciesism, a human-supremacist worldview. For more information, please visit PETA.org.uk or follow the group on FacebookTwitter, or Instagram.

Contact:

Anissa Putois +33 6 03 70 21 93 ; [email protected]

 

Note to Editors:

The “Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing” European citizens’ initative was launched by Cruelty Free Europe, the European Coalition to End Animal Experimentation, Eurogroup for Animals, Humane Society International Europe, and PETA.

The ECI calls for legislators to fix the broken promise of a Europe in which animals no longer suffer and die for cosmetics, for the transformation of EU chemicals regulations without the addition of new animal tests, and for the establishment of a plan to end all animal experiments.

An ECI is a formal mechanism empowering EU citizens to call for legislative action on issues that are important to them, and to be successful, it requires support from 1 million EU citizens.

 

#